ΝΕΟ VOUCHER ΑΝΕΡΓΩΝ ηλικίας 30 έως 49 ετών με εκπαιδευτικό επίδομα 2.520 €

 • Post author:
 • Post category:ΚΔΒΜ
voucher ανέργων

Αιτήσεις μέχρι 26 Φεβ 2021 και ώρα 14:00

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του νέου επιδοτούμενου προγράμματος Voucher 10.000 ανέργων με τίτλο:

«Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»

το οποίο έχει σκοπό την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης, πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και πιστοποίησης των προσόντων που θα αποκτηθούν.

Απευθύνεται σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ ηλικίας 30-49 ετών στους τομείς τεχνικών επαγγελμάτων:

 • μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών,
 • υγείας – πρόνοιας,
 • τουρισμού και επισιτισμού

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:

 1. παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες)
 2. παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας διακοσίων (200) ωρών σε ειδικότητες των ως άνω κλάδων αιχμής,
 3. πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης, και
 4. πρακτική άσκηση -on the job training- συνολικής διάρκειας τριακοσίων ογδόντα (380) ωρών

Δικαίωμα Συμμετοχής – Ωφελούμενοι

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΑΝΕΡΓΟΙ, οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης.
 • Ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 30-49 ετών.
 • Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα λάβει με την ολοκλήρωση του προγράμματος συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα 2.520€:

-1.520€ επίδομα πρακτικής άσκησης διάρκειας 380 ωρών (380 ώρες * 4,00 ευρώ/ώρα)

-1.000€ επίδομα θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών (200 ώρες * 5,00 ευρώ/ώρα

Κριτήρια επιλογής (Μοριοδότηση):

H μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε αιτούντα είναι τα 90 μόρια, η βαρύτητα των οποίων ανά κριτήριο παρουσιάζεται παρακάτω

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1

Διάρκεια συνεχόμενης Ανεργίας (Μέγιστος βαθμός: 50 μόρια) Σημ. Για την μοριοδότηση της Ανεργίας θα υπολογισθεί Καταληκτική ημερομηνία διαστήματος ανεργίας η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Συνεχόμενη Ανεργία

1 μόριο ανά πλήρη μήνα

2

Ατομικό/Οικογενειακό

Εισόδημα φορολογικού έτους 2019

(Μέγιστος βαθμός: 30 μόρια)

α) Ατομικό 0-3.500,00 ευρώ

β) Οικογενειακό 0-7.000,00 ευρώ

α) Ατομικό 3.501,00-5.000,00

β) Οικογενειακό 7.001,00-10.000,00 ευρώ

α) Ατομικό 5.001,00–8.000,00 ευρώ

β) Οικογενειακό 10.001,00-16.000,00 ευρώ

α) Ατομικό 8.001,00 ευρώ – 12.000,00 ευρώ
β) Οικογενειακό 16.001,00 ευρώ – 26.000,00 ευρώ

α) Ατομικό από 12.001,00 ευρώ και άνω

β) Οικογενειακό από 26.001,00 ευρώ και άνω

30 μόρια

20 μόρια

15 μόρια

10 μόρια

0 μόρια

3

Επαγγελματική εμπειρία σε προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας

10 μόρια

Διάρκεια συνεχόμενης Ανεργίας

Μέγιστος βαθμός: 50 μόρια
Σημ. Για την μοριοδότηση της Ανεργίας θα υπολογισθεί Καταληκτική ημερομηνία διαστήματος ανεργίας η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

1 μόριο ανά πλήρη μήνα

Ατομικό/Οικογενειακό εισόδημα 2019

Μέγιστος βαθμός: 30 μόρια

α) Ατομικό 0-3.500,00 ευρώ
β) Οικογενειακό 0-7.000,00 ευρώ

30 μόρια

α) Ατομικό 3.501,00-5.000,00
β) Οικογενειακό 7.001,00-10.000,00 ευρώ

20 μόρια

α) Ατομικό 5.001,00–8.000,00 ευρώ
β) Οικογενειακό 10.001,00-16.000,00 ευρώ

15 μόρια

α) Ατομικό 8.001,00 ευρώ
-12.000,00 ευρώ
β) Οικογενειακό 16.001,00 ευρώ-
26.000,00 ευρώ

10 μόρια

α) Ατομικό από 12.001,00 ευρώ και άνω 
β) Οικογενειακό από 26.001,00 ευρώ και άνω

0 μόρια

Επαγγελματική εμπειρία σε προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας

10 μόρια

Πληροφορίες και δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής: Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ»
Υπεύθυνος προγράμματος : Καμνάκης Νίκος
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2894023600, 6974423264
Email: info@oloklirosi.gr

Φόρμα Συμμετοχής